Riigikogu kiitis heaks uue kindlustustegevuse seaduse

Riigikogu kiitis heaks seaduseelnõu, mille eesmärk on luua õigusraamistik tulundusühistu vormis tegutseva kindlustusandja asutamiseks ja ühistuna tegutsemiseks.

Täna võib Eestis kindlustusandjana tegutseda vaid aktsiaselts või Euroopa äriühing. Seadusemuudatuse järgselt võimaldatakse kindlustusteenuseid pakkuda ka tulundusühistutel. 

Seaduseelnõu eesmärk on parandada ja mitmekesistada ettevõtluskeskkonda, anda nii ettevõtjatele kui ka tarbijatele lisavõimalus ning lubada tulundusühistutel tegutseda kindlustusandjate ehk kindlustusühistutena, tagades seejuures, et kindlustusühistu on jätkusuutlik, hästi juhitud ja tema tegevus on läbipaistev.

Euroopa vastastikuste kindlustusandjate ja kindlustusühistute organisatsioon (AMICE) andmete kohaselt omasid kindlustusühistud 2015 aastal 31,3 % kogu Euroopa kindlustusturust. Võrreldes 2007. aastaga oli see 24,7 %.

Vastastikust kindlustusandjat defineerib AMICE kui kindlustusandjat, mida kontrollitakse ja omatakse tema liikmete ehk kindlustusvõtjate poolt ning mis lähtub liikmetevahelisest solidaarsusest ja kindlustusandja jätkusuutlikkusest.

Ühistulised kindlustusandjad on võrreldes aktsiaseltsidega tihti väiksemad, piiritletud tegevusraadiusega ning fokuseeritud teatavatele kindlustusliikidele. Samas ei ole see alati reegel. Ühistulise kindlustusandja puhul on eeliseks see, et puudub huvide konflikt omanike ja kindlustusvõtjate vahel, kuna üldjuhul on nad ühes isikus.

Jaga