Jõustus kindlustustegevuse seaduse uus redaktsioon

kindlustustegevuseseadus

Esmaspäeval, 1. oktoobril 2018 jõustus kindlustustegevuse seaduse uus redaktsioon. Seadusega võeti üle kindlustustoodete turustamist käsitlev ELi kindlustusturustuse direktiiv, mille eesmärk on parem kliendikaitse ja integreeritum ELi kindlustusturg.

Uue seaduse kindlustuse turustamist puudutav reguleerimisala on laiem, hõlmates lisaks kindlustusvahendajatele ka kindlustusandjaid ja rohkem ka selliseid ettevõtjaid, kelle põhitegevus pole kindlustuse turustamine, kuid kes sellega oma põhitegevuse kõrvalt tegelevad. Teisisõnu tähendab see, et täiendavad nõuded kliendi kaitseks kehtivad nüüd kõigile kindlustuse turustajatele, mistõttu peaks kindlustuse ostmine muutuma kliendile hõlpsamaks.

Laiendatud isikute ringile täiendavate nõuete lisandumine aitab ühtlustada kindlustuslepingute müügiprotsessi erinevates müügikanalites, eelkõige ühtlustub kliendile antava informatsiooni maht, mis on kliendile vajalik teadliku otsuse langetamisel.

Eesti õigusruumi üle võetud ELi kindlustusturustuse direktiiviga (2016/97) ühtlustati kliendikaitse taset erinevates kindlustustoodete turustuskanalites kogu ELis. Varem kehtinud kindlustusvahenduse direktiiviga (2002/92) olid reguleeritud küll kindlustusvahendajatele suunatud organisatsiooni ja kindlustuslepingute vahendamise nõuded, kuid see ei hõlmanud kõiki kindlustuse müügiga tegelevaid isikuid, mistõttu oli kliendikaitse tase ebaühtlane.

Kindlustustegevuse seaduse muudatustega tagatakse ühtlasi, et kindlustuse müüjad on kvalifitseeritud ja nende teadmised vastavad müüdava kindlustusteenuse keerukusele.

Uute kindlustuse turustamise nõuetega:

  • tagatakse kindlustuse klientide ühtne kaitse, olenemata millisest müügikanalist kindlustust ostetakse;
  • ühtlustatakse ELi kindlustusturgudel piiriülese sisenemise korda;
  • tagatakse, et kindlustuse müüjad on kvalifitseeritud ja nende teadmised vastavad müüdava kindlustusteenuse keerukusele;
  • tagatakse, et kindlustuse müümisel tekkida võiv huvide konflikt on tuvastatav, välditav ja maandatav ning kindlustuse klientide huvid on igal hetkel kaitstud;
  • tõhustatakse finantsjärelevalveasutuste vahelist koostööd ja kiireloomulist tegutsemist, kui kindlustuse klientide kaitse on ohus;
  • tagatakse kindlustushuvi väljaselgitamine ning kindlustoote kohta arusaadavas vormis asjakohase teabe edastamine, mis aitab kliendil langetada kindlustuslepingut sõlmides teadlikke otsuseid.

Allikas: minuraha.ee

Jaga