Euroopa Komisjon: rangemad kindlustuseeskirjad liiklusõnnetustes kannatada saanute kaitseks

euroopa komisjon

Täna esitab Euroopa Komisjon ettepaneku tugevdada ELi liikluskindlustust käsitlevaid eeskirju, et paremini kaitsta liiklusõnnetustes kannatada saanuid ning tugevdada kindlustusvõtjate õigusi.

Tänase ettepanekuga tagatakse, et liiklusõnnetustes kannatanud saavad täieliku hüvitise, milleks neil õigus on, isegi siis, kui kindlustusandja on maksejõuetu. Muudetud eeskirjadega tagatakse ka see, et need, kellel on varasemate kahjunõuete väljavõte teisest ELi liikmesriigist, koheldaks võrdselt kodumaiste kindlustusvõtjatega ning et nad saaksid kasu parematest kindlustustingimustest.

Euroopa Komisjoni asepresident ning finantsstabiilsuse, finantsteenuste ja kapitaliturgude liidu volinik Valdis Dombrovskis ütles: „Tänaste ettepanekutega tagame, et liiklusõnnetuses kannatanud on tulevikus paremini kaitstud. Juhtudel, mil inimesed liiguvad üle riigipiiride ja ostavad liikluskindlustuse teises ELi liikmesriigis, käsitletakse nende varasemaid kahjunõudeid samal viisil nagu kodumaiste kindlustusvõtjate puhul. See on hea uudis neile, kes liiguvad ELi piires ja kõigile meile kui ELi kodanikele.“

Töökohtade, majanduskasvu, investeeringute ja konkurentsivõime eest vastutav asepresident Jyrki Katainen märkis: „Liikluskindlustuse direktiiv tagab liikluskindlustuse ühtse turu sujuva toimimise, mis toob kasu nii juhtidele kui ka potentsiaalsetele liiklusõnnetuste ohvritele. Kui varasemate kahjunõuete tõendid muuta kaasaskantavaks, parandame ka liikuvust ELi piires. Lisaks parandame liiklusõnnetuses kannatanute jaoks kompensatsiooni kättesaadavust kindlustusandja maksejõuetuse korral ning tõhustame võitlust kindlustamata sõidukite kasutamise vastu.

Liikluskindlustuse direktiivi muutmise ettepanek lihtsustab ametiasutustel ka kindlustamata sõidukite kasutamise tõkestamist. See ühtlustab liikluskindlustuse minimaalsed hüvitamise piirmäärad kogu ELis. Lisaks selgitab see liikluskindlustuse direktiivi kohaldamisala pärast viimaseid Euroopa Liidu Kohtu otsuseid. Tänane ettepanek on komisjoni 2017. aasta märtsis vastu võetud tarbijatele suunatud finantsteenuste tegevuskava järjekordne järelmeede.

ELi praegustes liikluskindlustuseeskirjades on kavandatud järgmised muudatused:

Komisjon pakub välja järgmised muudatused:

Kindlustusandja maksejõuetus: Kui õnnetuse põhjustanud sõiduki kindlustusandja on maksejõuetu, saavad ohvrid kiiresti ja täies ulatuses hüvitist oma elukohaliikmesriigis. Piiriülestes olukordades on tagatud, et lõplik vastutus lasub kindlustusandja asukohaliikmesriigi kindlustussektoril, ent samas on võimalik ohvrile kiiresti kompensatsiooni maksta.

Varasemate kahjunõuete tõendid: Kindlustusandjad peavad teise liikmesriigi kindlustusandja poolt välja antud varasema kahjunõude tõendeid käsitlema samal viisil kui nende asukohariigis väljaantuid. See peaks tagama, et välismaal kindlustuse ostvad kodanikud saaksid kasu soodsamatest kindlustusmaksetest võrdselt kodumaiste kindlustajatega.

Liikluskindlustuseta sõiduki juhtimine: Tugevdatakse liikmesriikide volitusi liikluskindlustuseta sõiduki juhtimise vastu võitlemisel. See peaks aitama vähendada kindlustamata sõidukite kasutamist, mis suurendab ausate sõidukijuhtide kindlustusmakseid.

Minimaalsed hüvitamise piirmäärad: ELi kodanike jaoks ei muutu minimaalsed hüvitamise piirmäärad ka ELis reisides. Ettepanekus sätestatakse kogu ELis ühtsed minimaalsed hüvitamise piirmäärad kehavigastuste ja varalise kahju korral, kuna praegused miinimumsummad erinevad liikmesriigiti pisut.

Kohaldamisala: Õiguskindluse suurendamiseks on ettepanekuga direktiivi kaasatud ka Euroopa Kohtu hiljutine kohtupraktika. Eelkõige täpsustatakse nende eeskirjadega, et õnnetustel, mis on põhjustatud sõiduki tavapärase transpordi eesmärgil kasutamise käigus, kaasa arvatud selle kasutamine eravaldustes, on kindlustuskate.

Taust

Esimene ELi liikluskindlustuse direktiiv võeti vastu 1972. aastal eesmärgiga kaitsta liiklusõnnetuste ohvreid ning lihtsustada mootorsõidukite vaba liikumist liikmesriikide vahel. Sellest ajast saadik on viis liikluskindlustuse direktiivi ELi kodanike kaitstust järjest suurendanud. 2009. aastal koondati need üheks ELi liikluskindlustuse direktiiviks (direktiiv 2009/103/EÜ).

2016. aasta juunis alustas komisjon liikluskindlustuse direktiivi hindamist, mis hõlmas ka 2017. aasta juulist oktoobrini toimunud avalikku konsultatsiooni. Täna esitatud muudatused tulenevad sellest hindamisest.

Foto: EC

Jaga