Eesti finantssektori olulisemad arengud 2017. aastal

mündid

Eesti finantssektor on stabiilne, turuosalised hästi kapitaliseeritud ja piisavate finantspuhvritega, selgub Finantsinspektsiooni äsja avaldatud 2017. aasta finantssektori ülevaatest. Ent samal ajal ei saa eirata ka sektorit ohustavaid riske.

Uus kapitaliregulatsioon nõuab kindlustusseltsidelt täiendavat võimekust

Eestis tegutses 2017. aasta lõpus tegevusloa alusel kolm elukindlustusseltsi, lisaks kaks välisriigi filiaali, ning seitse kahjukindlustusandjat, lisaks kuus välisriigi filiaali. Nii elukindlustus- kui ka kahjukindlustussektor on hästi kapitaliseeritud, kapitalinõuet täitsid kõik kindlustusandjad.

Uue keeruka riskitundliku kapitaliregulatsiooni täitmine nõuab kindlustusandjate organisatsioonidelt täiendavat võimekust. Uutele normidele vastamine on aeg-ajalt problemaatiline.

Eesti kindlustusandjate kindlustusmaksetest 40% vahendasid kindlustusmaaklerid. Arvestades kindlustusmaaklerite olulisust kindlustuse turustamisel ja asjaolu, et Eesti õigus lubab kindlustusandjal kliendi eest maakleritasu maksta, on oluline vältida huvide konflikti kliendi ning kindlustusandja ja -maakleri vahel. Kindlustusmaakleri tegevusega seondub eelkõige risk tema esindussuhte olemusest: kindlustusmaakleril on lojaalsuskohustus kindlustusvõtja, mitte kindlustusandja ees.

Panganduses on suurenenud tehnoloogilised riskid

Eesti pangandussektori likviidsus ja kapitaliseeritus on püsinud tugev. Ligikaudu veerand krediidiasutuste varadest on likviidsed ning likviidsusnormatiivi ületatakse piisava varuga. Eesti pankadel on riskide katteks piisavalt vahendeid ja nende kapitaliseerituse näitajad on Euroopas ühed tugevamad.

Samal ajal püsivad Rootsi kinnisvarasektoriga seonduvad riskid, mille realiseerumisel võib selle mõju kanduda ka Eesti pangandusturule. Samas peaks riskide kandumist üle piiri kindlasti vähendama Eesti krediidiasutuste piisavalt suured kapitali- ja likviidsuspuhvrid.

Pankade laenukasv on olnud suhteliselt kiire, mida toetab soodne majanduskeskkond. Majanduskasvu aeglustudes võib laenukvaliteet halvenema hakata, mistõttu on oluline, et krediidiasutused hoiaksid laenude väljastamisel senist konservatiivset joont ja säilitaksid piisavad kapitalipuhvrid.

Seoses mahukate uute õigusnormide ja panganduse digitaliseeritusega on suurenenud ka vastavusrisk ning tehnoloogilised riskid. Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise ning rahvusvaheliste finantssanktsioonide täitmise valdkonnas eksisteerivad riskid on pigem vähenemas.

Finantssektori ülevaade on Finantsinspektsiooni aastaraamatu osa. Aastaraamat 2017 on leitav Finantsinspektsiooni kodulehelt.

Foto: Pixabay

Jaga